wAit fOr a mOmEnt

Himachal Pradesh - Trekking


Prashar Lake, Rishi Prashar Temple